Privatumo politika

1.Bendros nuostatos

1.1 UAB „Cargolot” įsipareigoja saugoti klientų privatumą ir užtikrinti asmeninių duomenų saugumą bei nenaudoti jų neteisėtai.. Įmonė laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmeninius duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

1.2 UAB „Cargolot” valdo platformą prieinamą adresu www.atvyko.lt (toliau – platforma), kuri yra siuntų pristatymo tarpininkė, suteikianti galimybę klientams pirkti prekes internetu ir naudotis užsienio šalių adresais apsiperkant bei leidžiant vėliau tas pačias prekes pristatyti tarpininkui, nurodytais adresais, Lietuvoje.

1.3 UAB „Cargolot” naudotojų duomenys renkami, saugojami ir tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo.

1.4 UAB „Cargolot” vadovaujasi šiais klientų duomenų tvarkymo pagrindais:
1.4.1 Klientų asmens duomenys yra kaupiami tik teisėtais tikslais nenusižengiant įstatymams.
1.4.2 Visi duomenys yra tvarkomi dviem būdais: automatiniu ir rankiniu.
1.4.3 Pirkėjas (duomenų subjektas) neturi jokių nusiskundimų ir sutinka pateikti asmeninius duomenis Pardavėjui.
1.4.4 Viena iš šalių yra duomenų subjektas, tada yra sudaroma ir vykdoma sutartis.
1.4.5 UAB „Cargolot” yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis tik pagal tuo metu galiojančius įstatymus.
1.4.6 Asmens duomenis reikia tvarkyti teisėtais tikslais, kurio siekia UAB „ Cargolot” arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
1.4.7 Asmens duomenys yra nuolatos atnaujinami.
1.4.8 Asmens duomenys yra saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.4.9 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems yra suteikta tokia teisė ir duota prieiga prie duomenų.
1.4.10 Visa informacija apie tvarkomus asmeninius duomenis yra konfidenciali bei su nieko nesidalijama.
1.4.11 UAB „Cargolot” tvarkydama asmeninius duomenis, laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

1.5 Prieš pradedant naudotis www.atvyko.lt teikiamomis paslaugomis, Jūs privalote susipažinti su šiomis privatumo sąlygomis. Jei turite klausimų, susijusių su šia privatumo politika, maloniai prašome kreiptis į El. paštu: info@atvyko.lt
1.6 Paslaugų naudotojais gali būti:
1.6.1 Visi fiziniai pilnamečiai asmenys;
1.6.2 Nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik gavę tėvų sutikimą, išskyrus tuos atvejus kai savarankiškai disponuojama asmeniniu uždarbiu ar stipendija;
1.6.3 Juridiniai asmenys;
1.6.4 Visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai su galimybę naudotis visomis teikiamomis paslaugomis.

2. Asmenių duomenų rinkimas, apdorojimas ir saugojimas

2.1 Kliento asmenė informacija (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas ir kita registracijos formoje nurodyta informacija) yra renkama ir tvarkoma automatiniu būdu:
2.1.1 Problemų, atsiradusių dėl prekių pateikimo ar pristatymo, sprendimui ieškoti;
2.1.2 Kliento užsakymų apdorojimui;
2.1.3 Finansinių dokumentų išrašymui;
2.1.4 Kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

2.2 Pažymime, jog UAB „Cargolot” suteikia Jums teisę išreikšti savo nesutikimą, kad Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, kiti duomenys Bendrovės būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei nepageidaujate, kad minėti Jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, prašome mus informuoti elektroninio pašto adresu info@atvyko.lt

2.3 UAB „Cargolot” gali išsaugoti vartotojo IP adreso duomenis. Ši informacija skirta tik techniniam tinklapio efektyvumui didinti, nelegaliai veiklai atskleisti ir nedaro jokios įtakos vartotojo asmeninei informacijai bei jos panaudojimui.

2.4 Registracijos metu, klientas privalo pateikti teisingus savo asmens duomenis.

2.5 Surinkti duomenys apie „www.atvyko.lt” tinklapio lankytojus ir paslaugų naudotojus atsakingai saugome nuo praradimo, piktnaudžiavimo jais ir neleistino naudojimo. Duomenų apdorojimas ir siuntimas iš Jūsų naršyklės į mūsų serverį yra apsaugotas 256 SSL. Prie serverių, kurie susiję su asmens duomenimis, gali prisijungti tik įgalioti asmenys.

2.6 UAB „Cargolot” paslaugų naudotojų slaptažodžiai yra šifruojami. Naudotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.atvyko.lt sistemos slaptažodį, prisijungimo vardą bei kitus duomenis.

2.7 UAB „Cargolot” neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
2.7.1 Jei yra lankytojo ir/ar naudotojo sutikimas;
2.7.2 Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
2.7.3 Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

2.8 UAB „Cargolot” gali tik statistiniais tikslais naudoti su klientu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes ar pasirinktas papildomas paslaugas. Tokie duomenys bus renkami ir tvarkomi tokiu būdu, kad neleistų atskleisti kliento asmens tapatybės arba kitų asmeninių duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

3. Susipažinimas su duomenimis

3.1 Vartotojas gali bet kada susipažinti su savo pateiktais asmeniniais duomenimis prisijungęs prie savo Paskyros.

3.2 Vartotojas pateikęs užklausą svetainės administratoriui gauti informaciją, kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir/ar buvo teikti per paskutinius 1 metus. Informacija vartotojui pateikiama jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vartotojo paklausimo gavimo ir tapatybės nustatymo dienos.

4. Naudojami slapukai

4.1 UAB „Cargolot” tinklapyje naudojami slapukai (angl. Cookies), kad supaprastintų lankytojų ir/ar naudotojų naršymą svetainėje, taip pat padėtų suprasti Jūsų pasirinkimus, bei patobulinti sistemą.

4.2 Slapukai yra tekstiniai failai, siunčiami iš tinklalapio serverio į Jūsų naršyklę, kai lankotės www.atvyko.lt tinklalapyje. Priklausomai nuo Jūsų naršyklės nuostatų, jie yra išsaugomi arba atmetami. Išsaugoti slapukai leidžia identifikuoti jūsų kompiuterį ir išvengti pakartotinio tų pačių duomenų vedimo.

4.3 Slapukus bet kada galite išjungti/ištrinti savo naršyklės parinktyse.

5. Asmeninių duomenų panaudojimas ir atskleidimas trečiosioms šalims

5.1 UAB „Cargolot” pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims, tais atvejai kai klientas pasirenka galutinį prekės pristatymą, nurodytu adresu, naudojantis trečių šalių paslaugomis, kurioms yra reikalingi tokie asmens duomenys kaip vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kad būtų galima suteikti pageidaujamą paslaugą susijusią su prekės pristatymu.

5.2 Įmonė taip pat pasilieka teisę atskleisti duomenis trečiosioms šalims kai to daryti nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. Asmens duomenų keitimas ir naujinimas

6.1 Klientas turi teisę keisti ir/ar naujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, o taip pat pasinaudoti Privatumo politikos 6.2 punkte nurodytomis teisėmis.

6.2 Klientas, susipažinęs su savo asmeniniais duomenimis ir nustatęs, kad pateikti duomenys apie jį yra neteisingi ir netikslūs, visada turi teisę reikalauti papildyti ar ištaisyti asmeninius duomenis arba prašyti sustabdyti jų tvarkymą ir tolimesnį naudojimą, išskyrus saugojimą. Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis ir nustatęs, kad jo duomenys tvarkomi neteisėtai, turi teisę reikalauti sunaikinti asmeninius duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą/naudojimą, išskyrus saugojimą.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1 UAB „Cargolot” pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti privatumo politikos nuostatas, o pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.atvyko.lt. Todėl naudojantis „www.atvyko.lt” paslaugomis, rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausiomis Privatumo politikos taisyklėmis, kurios yra taikomos apsilankymo svetainėje ir naudojimosi paslaugomis momentu.

7.2 Jei po Privatumo politikos taisyklių papildymo ar pakeitimo klientas toliau naudojasi UAB „Cargolot” teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad klientas sutinka su naujausia Privatumo politikos taisyklių versija.