Atvyko.lt naudojimosi taisyklės

1. Sąvokų ir sutarties paiškinimas

1.1 Ši paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis), kurią vykdo UAB „Cargolot“ veikianti kaip „Tarpininkas“ savo kliento, veikiančio kaip „Klientas“ vardu. UAB „Cargolot“ paslaugos teikiamos, vadovaujantis žemiau nurodytomis sąlygomis. „Klientas“ registruodamasis „Tarpininko“ internetiniame puslapyje „www.atvyko.lt“ sutinka su šioje sutartyje aprašytomis taisyklėmis ir sąlygomis.

1.2 Sutartis įsigalioja ir laikoma galiojančia, kai “Klientas” registracijos metu susipažįsta su taisyklėmis bei pažymi punktą, jog sutinka su šioje sutartyje numatytomis sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis. Visi duomenys apie “Kliento” po sutarties sudarymo yra saugomi “Tarpininko” duomenų bazėje.

1.3 Nuo to momento, kai “Klientas” sutinka sudarydamas sutartį, kad UAB “Cargolot” tvarkys asmens duomenis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679, UAB “Cargolot” veikia kaip savo kliento, veikiančio kaip duomenų valdytojas, vardu. “Tarpininkas” įsipareigoja griežtai laikytis ir nepažeisti 2016m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų duomenų apsaugos ir juos tvarkant bei laisvo judėjimo, taip pat kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

1.4 Šalys sutaria, kad UAB „Cargolot“ ir Kliento santykius, kurie yra neaptarti šiose Taisyklėse, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai.

2. Kliento teisės ir pareigos

2.1 Registracijos metu “Klientas” privalo nurodyti teisingą ir tikslią informaciją padėsiančią jį identifikuoti “Tarpininkui”.
2.2 Sutikdamas ir pažymėdamas varnelę „Sutinku su svetainės ir paslaugų teikimo taisyklėmis“ bei paspaudęs mygtuką „Registruotis“, „Klientas“ tokiu būdų patvirtina, kad su sąlygomis, taisyklėmis yra susipažinęs ir įsipareigoja jų laikytis. Tokiu būdu sudaroma elektroninė paslaugų teikimo sutartis tarp „Tarpininko“ ir „Kliento“.
2.3 Klientas sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja, jog į „Tarpininko“ sandėlį nebus siunčiamos prekės, kurios draudžiamos siųsti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir išvežti iš Lenkijos pagal toje šalyje galiojančius teisės aktus:
Radioaktyvių, nuodingų ar kitaip kenksmingų, degių, sprogių, ėdžių, , šalčiui neatsparių, stipraus kvapo arba tepių medžiagų;
Nesandaraus įpakavimo ar lengvai dūžtančių talpų su skysčiais;
Maisto ir ne maisto produktų, kurie greitai genda;
Pinigų, obligacijų, monetų, brangiųjų metalų ir akmenų, vertybinių popierių, antikvarinių daiktų, asmens dokumentų;
Gyvunų (įskaitant ir paukščius);
Blogai įpakuotų aštrių ir įpjauti galinčių daiktų, taip pat narkotinių bei psichotropinių medžiagų;
Ginklų, šaudmenų ir sprogmenų bei jų dalių;
Alkoholio ir tabako gaminių;
Įžeidžiančio ir nepadoraus pobūdžio daiktų su atvaizdu ar užrašais, kurie gali įžeisti ar kitaip paveikti kitus asmenis;
Visus kitus daiktus, kuriuos yra draudžiama siųsti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
2.4 Visi siuntiniai siunčiami į „Tarpininko“ sandėlius, privalo turėti Pirkimo-Pardavimo kvitą arba sąskaitą-faktūrą, kuriuos prie siuntų turi pridėti pardavėjas (Fizinis/Juridinis asmuo iš kurio yra perkama prekė). Jeigu tokiu atveju, dėl dokumentų nebuvimo „Tarpininkas“ patiria kokią nors žalą arba papildomas išlaidas, „Klientas” privalo jas padengti.
2.5 „Klientas“ sutikdamas su taisyklėmis įsipareigoja, kad prekės, kurios siunčiamos į „Tarpininko“ sandėlius yra pilnai apmokėtos. „Tarpininkas“ neprisiima jokios atsakomybės, jeigu už pristatytas prekes nebuvo sumokėta anksčiau ir priėmimo metu už jas neįsipareigoja atsiskaityti.
2.6 Klientas sutinka, kad siuntas atsiims per 30 kalendorinių dienų nuo atvykimo į Lietuvą.
2.7 „Klientas” sutinka, kad neatsiimtos ir neidentifikuotos siuntos „Tarpininko” sandėlyje bus saugomos ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų po pristatymo į Lietuvą, o praėjus numatytam laikotarpiui, utilizuojamos, jeigu šalys nesusitaria kitaip. Kiekviena papildoma diena už saugojimą gali būti apmokestinama 1,01 EUR (vienas Euras ir 01 ct), tačiau „Klientas” privalo pats apie tai informuoti „Tarpininką” bei pateikti prašymą dėl tolimesnio siuntos saugojimo.
2.8 „Klientas” sutinka gauti informacinio pobūdžio elektroninius laiškus su aktualia informacija apie siuntų statusus, jų pasikeitimus bei papildomas naujienas susijusias su “www.atvyko.lt” platforma. „Klientas” visuomet turi galimybę atsisakyti šių naujienų, pakeisdamas savo paskyros nustatymus.
2.9 Prieš atsiimant prekes, „Klientas” privalo suformuoti užsakymą savo paskyroje ir pasirinkti pristatymo būdą bei apmokėti už paslaugas internetu arba grynais pinigais, kujerio paslaugas, teikiančiai bendrovei, prekės pristatymo metu..
2.10 „Tarpininko” platforma, taip pat gali pasiūlyti esant pageidavimui, nupirkti ir pilnai atsiskaičius, pristatyti norimas prekes (įskaitant visus užsakymo etapus – prekės paieška, parinkimas, apmokėjimas už prekę ir kitos su užsakymu susijusios užduotys) nurodytu adresu. Arba tiesiog pateikti užsakymą, įvedus specialioje formoje nuorodą į norimos prekės internetinį puslapį ir pateikus papildomą informaciją apie norimą spalvą, dydį ir kitą svarbią informaciją susijusią su užsakymu.
2.11 Kaina, tai bet kokia pinigų suma, kurią „Klientas“ įsipareigoja sumokėti „Tarpininkui“ už Paslaugas, vadovaujantis šiomis Bendromis taisyklėmis ir sąlygomis bei tuo metu galiojančiu kainininku ir jame nurodytomis kainomis.

3. Tarpininko teisės ir pareigos

3.1 „Tarpininkas” įsipareigoja pristatyti „Klento” prekes, kurios buvo pristatytos į „Tapininko” sandėlį Lenkijoje bei vykdyti tolimesnį pristatymą į “Kliento” nurodytą vietą Lietuvoje, jeigu “Klientas” yra nepažeidęs sutartyje apibrėžtų sąlygų ir taisyklių.

3.2„Tarpininkas” įsipareigoja užtikrinti „Klientas” asmeninių duomenų saugumą ir neperduoti jų jokiai trečiai šaliai be „Kliento” sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų, numatytais atvejais.

3.3 „Tarpininkas” neprisiima atsakomybės už nepristatytas prekes, arba prekes kurios į „Tarpininko” sandėlį Lenkijoje, atvyksta su pažeidimais. „Tarpininkas” įsipareigoja kuo greičiau informuoti „Klientą” apie atvykusią apgadintą siuntą ir pateikti vaizdinę siuntos medžiagą (nuotrauką arba vaizdo įrašas) tada, kai akivaizdūs pažeidimai matosi išoriškai. Kad būtų vykdomas tolimesnis pristatymas, „Tarpininkas” privalo sulaukti „Kliento” atsakymo apie tolimesnius galimus veiksmus. „Klientui” pageidaujant, kad pažeista siunta būtų grąžinta siuntėjui, „Tarpininkas” gali pasiūlyti „Klientui” prekės grąžinimo/pakeitimo ar tapininkavimo paslaugą.

3.4 Kilus įtarimui, kad gautose „Kliento” siuntose gali būti draudžiamų daiktų, „Tarpininkas” pasilieka teisę patikrinti siuntos turinį. „Tarpininkui” radus draudžiamų daiktų atidarytoje pakuotėje, jie bus grąžinami siuntėjo adresu arba perduodami atitinkamoms instancijoms pagal toje šalyje galiojančius įstatymus.

3.5 Esant nesandariai pakuotei, „Tarpininkas” gali savo nuožiūra ją perpakuoti tam, kad būtų galima atlikti saugų, tolimesnį transportavimą iki Lietuvos.

3.6 „Tarpininkas” taip pat neprisiima atsakomybės, jeigu siuntos nebus pristatymos dėl „Kliento” klaidos, neteisingai nurodant pristatymo adresą, esantį Lenkijoje.

3.7 „Tarpininkas” neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas siuntas su draudžiamais gabenti daiktais ir pasilieka teisę bet kurioje pristatymo stadijoje atidaryti siuntą ir patikrinti turinį bei sutarties iš „Kliento” pusės nesilaikymo atveju imtis atitinkamų veiksmų pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Esant tokiam atvejui, pinigai „Klientui” nebus grąžinami, o „Tarpininkas” turi teisę pareikalauti „Kliento” padengti visas išlaidas ir patirtus nuostolius susijusius su šiuo įvykiu.

3.8 „Tarpininkas” transportavimo metu neprisiima atsakomybės už lengvai dūžtančias, neatsparias temperatūrų pokyčiams ir kitiems įprastiems galimiems veiksniams transportuojant neatsparias prekes iš „Tarpininko” sandėlių. Tokios prekės privalo būti tinkamai supakuotos bei pažymėtos įspėjančiais lipdukais arba žymomis apie prekės pažeidžiamumą. Taip pat priklausomai nuo siuntos turinio turi būti pakuotės viršus/apačia atžymos.

3.9 „Tarpininkas“ taip pat visiškai neprisiima atsakomybės ir nekompensuoja patirtų nuostolių „Klientui“, kurie gali atsirasti „Klientui“ renkantis tolimesnį siuntų pristatymą per „Tarpininko“ partnerius (kurjerių tarnybas) Lietuvoje, kurie ir gali tapti sukeltos žalos kaltininkais ir tik pasilieka įsipareigojimą pareikšti pretenziją partneriams, dėl siuntų pažeidimų transportavimo metu ir atlyginti pilnai ar tik dalinai patirtą žalą tik tuo atveju, jeigu „Tarpininko“ partneriai sutinka atitinkamą sumą (pilną ar dalinę) dengti savo sąskaita pripažindami kaltę dėl pažeistų prekių.

4. Mokėjimų tvarka

4.1 Visi mokėjimai atliekami bankiniu pavedimu per elektroninę bankininkystę, elektroninių atsiskaitymų sistemą „Paysera” arba grynaisiais pinigais, prekių išdavimo punkte. 

5. Tarpininkavimas

5.1 Tai „Tarpininko” teikiama papildoma paslauga „Klientui”, kai pats „Klientas” neturėdamas galimybių užsisakyti norimos prekės iš internetinių parduotuvių, užpildydamas specialią formą, atsiunčia „Tarpininkui” užklausą dėl konkrečios prekės įsigijimo ir galutinės kainos, įskaičiavus visus papildomus mokesčius, kurie gali būti įtraukti norint užtikrinti prekės pristatymą „Kliento“ adresu.

5.2 „Tarpininkas“ įsipareigoja, atsakyti į užklausą, ne vėliau nei per 24 val. nuo užklausos pateikimo per specialią formą būdu. Užklausos pateikimas kitokiais būdais, tokiais kaip telefoninė užklausa ar užklausos siuntimas el. paštu vienam iš darbuotojų, bus laikoma kaip netinkamai pateikta ir atsakymas į tokią užklausą, gali trukti ilgiau nei 24 val.

5.3 „Tarpininko“ pateiktų kainų pasiūlymas galioja tol, kol jos išlieka tokios pat elektroninėse parduotuvėse už konkrečią prekę. Jeigu per tą laiką kol „Klientas“ nepriėmė sprendimo, kaina pasikeičia, „Tarpininkas“ pasilieka teisę perskaičiuoti ir pateikti pasiūlymą naujomis kainomis.

5.4 Jeigu už prekes turi būti atsiskaitoma kita valiuta, ne Eurais, keičiantis dienos kursui, pasiūlymas taip pat galioja tol kol kursas išlieka toks pat prie kurio ir buvo skaičiuojami ir teikiami pasiūlymai. Kursui pasikeitus į didesnę pusę, „Tarpininkas“ pasilieka teisę perskaičiuoti ir pateikti pasiūlymą naujomis kainomis. 

5.5 „Klientas“ teikdamas užklausą, privalo nurodyti kuo tikslesnius duomenis, kad „Tarpininkui“ teikiant pasiūlymą, būtų galima kuo tiksliau apskaičiuoti kainą. Tai reiškia, kad „Klientas“ privalo nurodyti tikslią nuorodą, aprašyti norimą dydį, spalvą ar pateikti kitą svarbią informaciją, kuri padėtų tiksliai nustatyti, kokios prekės pageidauja „Klientas“.

5.6 „Klientui“ nepateikus visos būtinos informacijos prie tarpininkavimo užklausos, „Tarpininkui“ neįsipareigoja į tokią užklausą atsakyti per 24 val. nuo užklausos gavimo.

5.7 „Klientams“ pasiūlymai teikiami el. paštu ir visos kainos nurodomos Eurais.

5.8 „Tarpininkas“ neprisiima jokios atsakomybės, dėl naujų ar naudotų daiktų garantijos, bet tik įsipareigoja „Klientui“, jog siuntos bus pristatytos su nepažeistomis pakuotėmis arba pastebėję kokius nors pakuočių pažeidimus, nedelsiant informuos apie tai „Klientą“, bet kurioje pristatymo stadijoje.

5.9 „Tarpininkas“ neįsipareigoja rūpintis netinkamų arba neatliekančių savo funkcijų daiktų grąžinimu savomis lėšomis, o „Klientas“ sutikdamas su taisyklėmis supranta ir įsipareigoja sugedus pirkiniui garantiniu laikotarpiu, grąžinimu rūpintis pats arba už papildomą mokestį, tai gali padaryti „Tarpininkas“, jeigu „Klientas“ pareiškia tam norą.

5.10 Visi gauti pasiūlymai iš „Tarpininko“ privalo būti apmokėti pavedimu arba per el. bankininkystę iš anksto prieš užsakant prekes „Tarpininkui“. Laikoma, jog už prekes yra pilnai atsiskaityta tik tuomet, kai „Kliento“ pervęstos lėšos yra pilnai įskaitomis į „Tarpininko“ atsiskaitomąją sąskaitą. 

5.11 Per laiką, kurį „Kliento“ lėšos būna įskaitomos į „Tarpininko“ atsiskaitomąją sąskaitą, neįpareigoja „Tarpininko“ vykdyti užsakymo, nurodytomis kainomis pasiūlyme, jeigu per tą laiką pasikeitė banko kursas (jeigu prekė perkama kita valiuta, ne Eurais) arba pasikeitė kaina elektroninėje parduotuvėje. Tokiu atveju, „Tarpininkas“ turi teisę paprašyti „Klientas“ priemokos ir nevykdyti užsakymo tol kol nebus išlygintas skirtumas.

6. Saugumo rizikos įvykių valdymas ir sąžiningas paslaugų vartojimas

6.1 „Tarpininkas“ pasilieka teisę, esant bet kokiems duomenų neatitikimams, vykdyti papildomus patikrinimus, siekiant užkirsti kelią nesąžiningam paslaugų vartojimui ir sustabdyti tolimesnį siuntų transportavimą iki kol nebus pateikti visi reikalaujami papildomi duomenys ar dokumentai;

6.2 „Tarpininkas“ vertindamas pateiktą papildomą informaciją esant duomenų neatitikimams, pasilieka teisę, vienašališkai nutraukti visus bendradarbiavimo santykius su „Klientas“ ir įsipareigoja visas gautas arba siuntas kurios bus gautos ateityje „Kliento“ vardu, išsiųsti atgaliniais adresais iš kur jos ir buvo atsiųstos;

6.3 „Klientas“ įsipareigoja nurodyti teisingus duomenis ir naudotis „Tarpininko“ užsienio sandėlių adresais, pirkdamas ir siųsdamas prekes tokiu pačiu vardu kaip ir nurodytais „www.atvyko.lt“ siuntų platformos paskyroje, įskaitant ir įdentifikacinį CR (kliento) numerį.

6.4 „Tarpininko“ suteiktas CR (kliento) identifikacinis numeris „Klientui“ yra unikalus ir niekur nepasikartojantis. „Klientas“ sutikdamas su taisyklėmis registracijos metu, sutinka ir įsipareigoja su sąžiningo paslaugų vartojimo taisykle, įpareigojančia tik pačiam „Kllientui“ naudotis jam priskirtu CR (kliento) identifikaciniu numeriu ir neperleisti jo tretiems asmenims.

6.5 „Klientas“ pirkdamas prekes internetu ir naudodamas „Tarpininko“ suteikus apsipirkimo adresus užsienio šalyse, įsipareigoja, pirkti prekes ir nurodyti tuos pačius asmeninius duomenis kaip ir siuntų platformos „www.atvyko.lt“ paskyroje. Esant bet kokiems neatitikimams, „Tarpininkas“ pasilieka teisę veikti ir vadovautis pagal apibrėžtas taisykles 6.1, 6.2, 6.3 ir 6.4 punktuose.

6.6 „Tarpininkas“ pastebėjęs bet kokius nesąžiningus „Kliento“ veiksmus naudojantis paslaugomis, įskaitant sukčiavimo, tapatybės klastojimo, neteisingų duomenų pateikimo ar kitus atvejus dėl kurių „Tarpininkas“ patirtų tiesioginius nuostolius, pasilieka teisę, vienašališkai nutraukti visus bendradarviavimo santykius su „Klientu“ ir pareikalaukti atlyginti patirtas išlaidas ar padengtį nuostolį, kurie buvo patirti dėl nesąžiningų „Kliento“ veiksmų bei visas gautas siuntas užsienio ar Lietuvos sandėlyje užlaikyti iki kol nebus atlyginti visi patirti nustoliai arba nesusitarus dėl nuostolių atlyginimo, praėjus 30 d. saugojimo laikotarpiui, gautas siuntas utilizuoti arba saugoti ilgesnį nei 30 d. laikotarpį už papildomą mokestį pagal apibrėžtas taisykles 2.7 punkte.

Įsipareigojimas netaikyti UAB„Cargolot“ naudojimosi taisyklių 2.4, 2.8, 2.10, 2.11, 3.1, 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 5.1, 5.2, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.1, 6.2 ir 6.5 punktų sąlygų, sudarant naujas vartojimo sutartis ir vykdant sudarytas vartojimo sutartis.